Informacje ogólne Regulamin pracowni Sylabusy Plany zajęć Opisy ćwiczeń Kolokwia Wykłady

Chemia fizyczna Chemia fizyczna kierunek: Biochemia
i Biotechnologia
Chemia fizyczna w układach biologicznych

Fizykochemia granicy faz

Fizykochemia granic faz   w układach biologicznych

Fizykochemia surfaktantów
i biosurfaktantów

Adsorbents and Catalysts Physicochemical Phenomena at Interfaces Physical Chemistry

 

 

Chemia fizyczna

 

Nr

Tytuł

Zobacz

Nr sali

Uwagi

1

Wyznaczanie zmian entropii

Zobacz

122

 
   

2

Entalpia zobojętniania

Zobacz

122

ćwiczenie w przygotowaniu

3

Termodynamika ogniwa galwanicznego

Zobacz

122

 

4

Wyznaczanie entalpii rozpuszczania

Zobacz

122

 

10

Wyznaczanie stałej dysocjacji błękitu bromotymolowego metodą spektrofotometrii absorpcyjnej

Zobacz

124

 

11

Pomiar lepkości - wyznaczanie średniej masy cząsteczkowej

Zobacz

124

 

12a

Wykorzystanie pomiaru refrakcji molowej do badań fizykochemicznych (Refrakcja molowa a budowa związku chemicznego)

Zobacz

124

 

12b

Wykorzystanie pomiaru refrakcji molowej do badań fizykochemicznych (Pomiar refrakcji molowej i sprawdzenie jej addytywności)

Zobacz

124

część teoretyczna do ćwiczenia znajduje się w ćwiczeniu 12a

13

Wyznaczanie stałej dysocjacji p-nitrofenolu metodą spektrofotometrii absorpcyjnej

Zobacz

124

 

14

Analiza związków kompleksowych

Zobacz

124

 

20

Analiza termiczna

Zobacz

123

 

21

Równowagi fazowe w układach trójskładnikowych typu ciecz-ciecz

Zobacz

122

 

22a

Prawo podziału Nernsta

Zobacz

122

 

22b

Prawo podziału Nernsta

Zobacz

122

część teoretyczna do ćwiczenia znajduje się w ćwiczeniu 22a

23

Rozdział mieszanin metodą destylacji

Zobacz

 

obecnie ćwiczenie nie jest wykonywane

30

Liczby przenoszenia elektrolitów

Zobacz

123

 

31

Przewodnictwo elektrolitów

Zobacz

123

 

32

Miareczkowanie konduktometryczne

Zobacz

123

 

33

Wyznaczanie wielkości fizykochemicznych z pomiarów przewodnictwa i SEM

Zobacz

123

 

34

Wyznaczanie stałej równowagi reakcji dysocjacji metodą potencjometryczną

Zobacz

123

 

35

Siła elektromotoryczna ogniw galwanicznych

Zobacz

123

 

36

Zastosowanie pomiaru SEM ogniw galwanicznych do wyznaczania wielkości fizykochemicznych

Zobacz

123

 

37

Napięcie rozkładowe

Zobacz

123

 

38

Roztwory buforowe

Zobacz

123

 

40a

Wyznaczanie stałej szybkości i rzędu reakcji (Rozkład szczawianu manganu)

Zobacz

124

 

40b

Wyznaczanie stałej szybkości i rzędu reakcji(Utlenianie jonów Fe2+ jonami ClO4- w środowisku kwaśnym

Zobacz

124

część teoretyczna do ćwiczenia znajduje się w ćwiczeniu 40a

41

Wyznaczanie stałej szybkości reakcji i energii aktywacji

Zobacz

124

 

42

Szybkość inwersji sacharozy

Zobacz

124

 

43

Kataliza heterogeniczna

Zobacz

124