Informacje ogólne Regulamin pracowni Sylabusy Plany zajęć Opisy ćwiczeń Kolokwia Wykłady

 

in english    

 

 

REGULAMIN BHP

obowiązujący na pracowni studenckiej

Katedry Chemii Fizycznej,

Wydziału Chemii UMCS

 

 

   1.

Ćwiczenia laboratoryjne wykonuje się tylko w obecności pracownika naukowo-dydaktycznego Katedry Chemii Fizycznej prowadzącego zajęcia.

   
   2.

Na pracowni mogą przebywać jedynie studenci wykonujący ćwiczenia laboratoryjne, którzy, zobowiązani są do noszenia odzieży ochronnej (fartuchy, okulary i rękawice). Obowiązkowe jest pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni.

   3.

Studenci powinni być przygotowani do wykonywania ćwiczeń zgodnie z opisem dołączonym do każdego z nich.

   4.

W salach ćwiczeniowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków.

   5.

Na pracowni studenckiej obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania po spożyciu alkoholu lub innych używek.

   6.

W salach ćwiczeniowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, smartfonów, i-padów, odtwarzaczy mp3 itp.

   7.

Przy danym ćwiczeniu mogą znajdować się jedynie studenci wykonujący to ćwiczenie.

   8.

Na salach ćwiczeniowych nie wolno biegać oraz prowadzić głośnych rozmów, a zamiar opuszczenia sali w trakcie trwania zajęć należy zgłosić prowadzącemu ćwiczenia.

   9.

Na stanowisku pomiarowym może znajdować się jedynie aparatura, odczynniki, szkło laboratoryjne i materiały niezbędne do wykonywania danego ćwiczenia.

   10.

Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia należy dokonać oględzin przydzielonego stanowiska (aparatura, szkło laboratoryjne i odczynniki). Stwierdzone nieprawidłowości np. wyszczerbione lub pęknięte naczynia szklane, uszkodzenie izolacji przewodów elektrycznych, uszkodzone wtyki i gniazda sieciowe! powinny być zgłaszane natychmiast prowadzącemu ćwiczenia.

 11.

Student zobowiązany jest do zgłoszenia nieszczelności zaworów redukcyjnych oraz przewodów doprowadzających.

 12.

Brakujące odczynniki wyższych klas toksyczności wydziela laborant w ilości potrzebnej do jednorazowego przeprowadzania eksperymentu.

 13.

Załączenie napięcia do badanego układu może odbywać się jedynie w obecności prowadzącego ćwiczenia, po sprawdzeniu przez niego zestawu pomiarowego i za jego zgodą.

 14.

Po załączeniu napięcia nie wolno wykonywać żadnych przełączeń w układzie elektrycznym niezgodnych z instrukcją obsługi.

 15.

Wykonywanie ćwiczeń może odbywać się tylko na stanowisku do tego przeznaczonym. Nie wolno używać innego sprzętu i aparatów niż te, które zostały przydzielone. Nie wolno przenosić szkła laboratoryjnego i odczynników z innych zestawów ćwiczeniowych.

 16.

Ze względu na bezpieczeństwo osobiste i oszczędność odczynników należy wykonywać tylko te doświadczenia i pomiary, które zostały wskazane przez prowadzącego zajęcia praktyczne. Niezastosowanie się do tego przepisu może spowodować usunięcie z pracowni.

 17.

Przez cały czas pracy należy dbać o zachowanie czystości swego stanowiska pracy. Na stole laboratoryjnym powinien panować wzorowy porządek.

 18.

Nie wolno zabierać z półek butelek z odczynnikami. Po nalaniu odczynnika butelkę należy zatkać odpowiednim korkiem i postawić na swoim miejscu.

 19.

Zlewki srebra powinny być gromadzone w przeznaczonym do tego celu naczyniu.

 20.

W przypadku oblania się jakimkolwiek stężonym kwasem lub ługiem, skaleczenia lub oparzenia należy zwrócić się o pomoc do osoby prowadzącej ćwiczenia.

 21.

Przed zapaleniem palnika należy skontrolować czy wąż jest szczelnie nasadzony i czy nie jest pęknięty. W przypadku przeskoczenia płomienia należy zamknąć przepływ gazu i znacznie zmniejszyć dopływ powietrza do kominka palnika, po czym zapalić gaz ponownie. Przed odejściem z pracowni należy sprawdzić zamknięcie zaworów gazowych.

 22.

Zużyte roztwory organiczne należy wylewać do odpowiednio oznakowanych pojemników.

 23.

Niedozwolona jest samodzielna obsługa rozdzielnic w laboratorium i w korytarzu, a zwłaszcza naprawa i wymiana bezpieczników. Jedynie w razie wypadku można wyłączyć prąd w sali przez opuszczenie w dół głównego wyłącznika prądu.

 24.

Po ukończeniu ćwiczenia należy umyć szkło laboratoryjne i sprawdzić czy nie jest ono uszkodzone, a zauważone uszkodzenia zgłosić prowadzącemu ćwiczenia.

 25.

Należy pamiętać, że skóra ludzka jest przepuszczalna nie tylko dla wielu gazów, lecz także dla ciał stałych takich jak: HgCl2, sole kwasów tłuszczowych i metali ciężkich itp., oraz że roztwory wielu substancji są trujące. Z powyższych względów należy unikać bezpośredniego kontaktu z takimi odczynnikami (nie zdejmować rękawic).

 26.

Przed opuszczeniem sali ćwiczeń należy uporządkować butelki z odczynnikami i ustawić je na półach, wytrzeć a w razie potrzeby umyć stół laboratoryjny. Nie wolno zaśmiecać szuflad i szafek w stołach. Papier, zużyte zapałki, rozbite szkło itp. należy wrzucać tylko do koszy na śmiecie.

 27.

 W innych przypadkach nie objętych regulaminem obowiązują ustawy państwowe.

 

 

 

Zatwierdził: