Informacje ogólne   Lista pracowników Strony zakładów

 

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Lucyna Hołysz


Adres korespondencyjny:

Katedra Chemii Fizycznej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/132
20-031 Lublin

lucyna.holysz@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik Katedry

Sekretariat

(81) 537-55-50

(81) 537-56-56

Działalność Katedry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

     Działalność naukową pracownicy Katedry rozpoczynali od zagadnień związanych z elektrochemią. Równolegle rozwijało się zainteresowanie chromatografią, początkowo kolumnową, następnie zaś bibułową. W związku z badaniami w dziedzinie chromatografii konieczne stały się także badania w dziedzinie adsorpcji. Wraz z rozwojem metod chromatograficznych, w Katedrze zajęto się chromatografią gazową i wysokosprawną chromatografiącieczową oraz chromatografią planarną, przy czym równolegle od ich zastosowań analitycznych rozwijano te metody jako doskonałe narzędzie badań fizykochemicznych w dziedzinie adsorpcji, teorii roztworów itp.

     Osiągnięte wyniki spowodowały, że w literaturze pojawiła się nazwa "Lubelska szkoła chromatografii". W 1964 r. zespół został wyróżniony Nagrodą Państwową. Jednocześnie z chromatografią rozwijał się w Katedrze nurt badań nad zjawiskami powierzchniowymi, szczególnie zaś nad flotacją. Zespół, zajmujący się tymi zagadnieniami, zyskał duże uznanie w świecie.

     W ciągu ponad 60 lat istnienia Katedry Chemii Fizycznej wydzieliły się m.in. takie jednostki, jak:

     Zakład Technologii Chemicznej,

     Zakład Chemii Teoretycznej,

     Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów,

     Zakład Metod Chromatograficznych,

     Pracownia Technologii Światłowodów.

 

     Obecnie Katedra Chemii Fizycznej jest jednostką, składająca się z 4 zakładów:

     Adsorpcji

     Chromatografii Planarnej

     Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego

     Zjawisk Międzyfazowych
 

     Dokładny profil działalności każdego zakładu znajduje się na podstronach poszczególnych zakładów.

 

 

Kalendarium

 

1945

-

w październiku na Wydziale Przyrodniczym UMCS powstaje Katedra Chemii Fizycznej

1946 - pierwszą siedzibą Katedry jest dwuizbowy lokal przy ul. Narutowicza 30
1951 - przeniesienie siedziby Katedry do Gimnazjum Staszica
1953 - przeniesienie siedziby Katedry do nowowybudowanego gmachu Fizyki (część I i II piętra)
1964 - zespołowa Nagroda Państwowa II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie chromatografii
1972 - przeniesienie siedziby do obecnego miejsca - budynku Dużej Chemii (część I i II piętra)
1988 - zespołowa Nagroda Państwowa II stopnia za opracowanie technologii światłowodów
1997 - powstaje Zakład Zjawisk Międzyfazowych
1997 - powstaje Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego
2001 - powstaje Zakład Chromatografii Planarnej
2001 -

powstaje Zakład Adsorpcji