Informacje ogólne Regulamin pracowni Sylabusy Plany zajęć Opisy ćwiczeń Kolokwia Wykłady

Chemia fizyczna Chemia fizyczna kierunek: Biochemia
i Biotechnologia
Chemia fizyczna w układach biologicznych

Fizykochemia granicy faz

Fizykochemia granic faz   w układach biologicznych

Fizykochemia surfaktantów
i biosurfaktantów

Adsorbents and Catalysts Physicochemical Phenomena at Interfaces Physical Chemistry

 

 

Chemia fizyczna kierunek: Biochemia sp. Biochemia

 

Nr

Tytuł

Zobacz

Nr sali

Uwagi

1

Wyznaczanie zmian entropii

Zobacz

122

 
   

2

Entalpia zobojętniania

Zobacz

122

ćwiczenie w przygotowaniu

3

Termodynamika ogniwa galwanicznego

Zobacz

122

 

4

Wyznaczanie entalpii rozpuszczania

Zobacz

122

 

10

Wyznaczanie stałej dysocjacji błękitu bromotymolowego metodą spektrofotometrii absorpcyjnej

Zobacz

124

 

11

Pomiar lepkości - wyznaczanie średniej masy cząsteczkowej

Zobacz

124

 

12a

Wykorzystanie pomiaru refrakcji molowej do badań fizykochemicznych (Refrakcja molowa a budowa związku chemicznego)

Zobacz

124

 

12b

Wykorzystanie pomiaru refrakcji molowej do badań fizykochemicznych (Pomiar refrakcji molowej i sprawdzenie jej addytywności)

Zobacz

124

część teoretyczna do ćwiczenia znajduje się w ćwiczeniu 12a

13

Wyznaczanie stałej dysocjacji p-nitrofenolu metodą spektrofotometrii absorpcyjnej

Zobacz

124

 

14

Analiza związków kompleksowych

Zobacz

124

 

20

Analiza termiczna

Zobacz

123

 

21

Równowagi fazowe w układach trójskładnikowych typu ciecz-ciecz

Zobacz

122

 

22a

Prawo podziału Nernsta

Zobacz

122

 

22b

Prawo podziału Nernsta

Zobacz

122

część teoretyczna do ćwiczenia znajduje się w ćwiczeniu 22a

II

Wyznaczanie punktu ładunku zerowego Al2O3

Zobacz

127

 

III

Wyznaczanie powierzchni właściwej żelu krzemionkowego

Zobacz

127

 

IV

Wyznaczanie powierzchni właściwej węgla aktywnego

Zobacz

127

 

V

Roztwory koloidalne i nefelometria

Zobacz

127

 

VIII

Reguła Traubego

Zobacz

127

 

IXa

Wyznaczanie CMC przez pomiar napięcia powierzchniowego metoda stalagmometryczną

Zobacz

127

 

IXb

Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji przez pomiar napięcia powierzchniowego metodą maksymalnego ciśnienia baniek

Zobacz

127

część teoretyczna do ćwiczenia znajduje się w ćwiczeniu IXa

IXc

Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji przez pomiar przewodnictwa

Zobacz

127

część teoretyczna do ćwiczenia znajduje się w ćwiczeniu IXa

XIII

Wyznaczanie izotermy adsorpcji na granicy faz ciało stałe-roztwór

Zobacz

125

 

XVI

Rozpuszczalność białek w wodzie. Wyznaczanie punktu izoelektrycznego kazeiny na podstawie jej rozpuszczalności

Zobacz

127

 

XVII

Otrzymywanie liposomów. Wpływ rodzaju elektrolitu na stabilność liposomów

Zobacz

127